Choď na obsah Choď na menu
 


Máme doma predškoláka - školská zrelosť

25. 11. 2011

Nástup do školy a školská zrelosť
(spôsobilosť, pripravenosť)
 
Nástup do školy je dôležitým sociálnym medzníkom, kde dieťa získava novú roľu, stáva sa školákom, žiakom.
Škola otvára dieťaťu veľmi rýchlo obzory, o ktorých predtým nemalo ani tušenia, urýchľuje rozumový rozvoj, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností.
Škola znamená zvýšený nárok na poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb.
Školská zrelosť je súborný názov pre pripravenosť rôznych duševných funkcií a zručností, umožňujúcich dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti v 1. triede – predovšetkým čítanie (nutné zrelé zrakové rozlišovanie), písanie ( sluchová analýza, grafomotorika) a počty. Dieťa má právo byť v škole úspešné. Pripravenosť pre školskú prácu sa týka somatopsychického stavu ako výsledku prechádzajúcich etáp vývoja dieťaťa. Je vymedzená primeranou výkonnosťou, prispôsobivosťou a subjektívnym pocitom radosti dieťaťa z toho, že ide do školy.
 
Kritériá a znaky školskej zrelosti
1. Vek. K 31.8. má mať dieťa 6 rokov. Priemerný vek pripravenosti na školu je 6,5 rokov. Chlapci dozrievajú neskoršie, hlavne motorika ruky a sústredenie. Všeobecne platí, že u dievčat narodených od júla a u chlapcov od marca je lepšie posúdiť školskú zrelosť individuálne, odborným pracovníkom, pedagogicko-psychologickou poradňou.
2.Telesná spôsobilosť, vyspelosť, zrelosť nervových dráh. Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa (filipínska miera), ktorá predstavuje kvalitatívnu premenu telesnej stavby dieťaťa, predĺženie končatín, relatívne zmenšenie hlavy, zúženie a sploštenie trupu, zníženie tukovej vrstvy, nástup druhej dentície. Pohyby dieťaťa sú presnejšie úspornejšie, jemnejšie.
Dozrievanie mozgu sa prejavuje:
 • V raste mozgu, v dôsledku pokračujúceho procesu myelinizácie, ktorý zabezpečuje pre nervy ochranné púzdro, ktoré urýchľuje proces neurálnych impulzov.
Myelinizáciaznačne prispievak vývinovým schopnostiam dieťaťa:- oblasti mozgu zodpovedné za koordináciu oka – ruky,                                                 - schopnosť udržať sústredenú pozornosť (myelinizácia prebieha až do konca detstva).
Školské spôsobilosti ako čítanie, ktoré si vyžaduje pozornosť a kontrolovanú koordináciu medzi očným svalstvom a niektorými oblasťami mozgu, a písanie, ktoré zahŕňa mentálnu koordináciu zvukov, písmen, slov a drobných pohybov prstov, sú závislé na určitej úrovni dozrievania mozgu.
 • V zmenách štruktúry mozgu:
-          vo vertikálnej organizácii (vzťahy medzi kortexom a ďalšími časťami mozgu),
-    v horizontálnej organizácii (funkcia dvoch mozgových hemisfér a komunikačnými sieťami medzi nimi).
U pravákov sa v ľavej mozgovej hemisfére nachádzajú mnohé centrá, ktoré majú dočinenia s aspektmi logickej analýzy a vývinu myslenia, zahrňujúc reč, pričom pravá hemisféra obsahuje mnohé centrá pre rozličné vizuálne a umelecké zručnosti, vrátane rozoznávania tvárí, priestorovú percepciu, reakciu na hudbu a pod. Vývin mnohých kognitívnych procesov je závislý na funkčnej spolupráci oboch mozgových hemisfér.
 • V raste a vývine neurónov a ich vzájomnom prepojení, čo ovplyvňuje rozvoj vizuálnej integrácie.
Dozrievanie mozgu je pravdepodobne základom zlepšenia vizuálnej schopnosti v predškolskom období. Deti, ktoré sú mladšie ako 6 rokov nemajú dostatočne vyvinuté očné svaly, aby im to dovoľovalo pohybovať očami pomaly a zámerne po radkoch malých písmeniek. Až do veku 5 – 6 rokov má mnoho detí vizuálne obmedzenia, často sú ďalekozraké. Vo veku 6 rokov je väčšina detí schopná rozlišovať smer hore a dolu, neskôr smer vpravo a vľavo. Schopnosť pravo-ľavej lokalizácie závisí od zrelosti pravej mozgovej hemisféry. Deti, ktoré nie sú dostatočne zrelé , nie sú schopné rozlišovať medzi tvarovo podobnými písmenami, napr. p-b-d.
 
3. Mentálna spôsobilosť. Myslenie sa stáva analytickejším, zdokonaľuje sa schopnosť vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi javmi, schopnosť reprodukovať predlohu. Obohacuje sa slovná zásoba dieťaťa a jej obsah. Začína spontánny záujem o číslice a písmená.
Dochádza k diferencovanejšiemu vývinu v základných duševných schopnostiach, napr. vo vizuálnej a sluchovej diferenciácii, v rozlišovaní tvaru a priestoru, ako aj v rozvoji kauzálneho myslenia.
 
4. Emocionálna zrelosť. Ide o dosiahnutie relatívnej emocionálnej stability, ústup od impulzívnych reakcií a nadmernej vzrušivosti. Impulzívne konanie,  citová labilita, precitlivelosť, plačtivosť, nesústredenosť, a nesamostatnosť, vzdorovitosť, agresivita patria medzi znaky  nespôsobilosti pre školu.
 
5. Sociálna zrelosť. Predpokladá vyvinutú potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detských skupín. Dieťa musí byť dostatočne samostatné a primerane svojmu veku nezávislé od rodičov, musí byť schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie učebných povinností, prevziať rolu školáka a dobre sa vpraviť do školského vyučovania.
 
6. Reč, sluchové vnímanie a fonologické uvedomovanie
Reč  by nemala byť výrazne narušená, v rámci normy je možná mierna dyslália (rotacizmus, sigmatizmus). Rečová chyba často sprevádza ťažkosti v čítaní a písaní, čo sa môže javiť ako dyslexia. Primárne je potrebné logopedicky upraviť chybu reči.
Fonologické uvedomovanie dieťaťa je jeden zo základných predpokladov, vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu čítania. Poznať prvé, posledné písmeno v slove, syntéza a analýza slov, rozklad slova na hlásky, skladanie slov z hlások.
 
7. Rozvoj matematických schopností
Pre pochopenie počtu je nevyhnutné porozumieť základným pojmom pre označenie kvality: málo - veľa, viac – menej. Deti v predškolskom období posudzujú rozdiely v počte na základe vizuálneho odhadu. Predškolské dieťa sa učí posúdiť atribúty spojené , dĺžkou, veľkosťou, hrúbkou, poradím a pod.
8. Grafomotorika, lateralita
Zvládnutie správneho držania ceruzky, sklon zošita, primeraná manipulácia a tlak pri písaní.   Ľavorukosť je nevyhnutné rešpektovať, zvýšenú pozornosť treba venovať držaniu ceruzky a sklonu zošita, chybné návyky sa neskôr ťažko naprávajú!
 
TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI:
-          je zamerané na postihovanie tvarov - schopnosť rozlišovať,
-          jemnú motoriku – koordináciu ruky,
-          postihovanie vzťahov - veľkosti, množstva a poradia,
-          pozorovaciu schopnosť,
-          schopnosť koncentrácie,
-          schopnosť zapamätávania,
-          chápania názorových predmetov a situácií,
-          chápania reči a obsahu.
-          Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo – motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa
 
PRÍPRAVA V NULTÝCH ROČNÍKOCH:
            Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.
            Nultý ročník je určený pre deti, ktoré pochádzajú z málopodnetného sociálneho prostredia, ktoré nenavštevovali predškolské zariadenie a ktoré mali z rozličných dôvodov odloženú školskú dochádzku.
 
PRED VSTUPOM DO ŠKOLY BY MALO DIEŤA OVLÁDAŤ
 
 • Názvy častí svojho tela.
 • Osobné informácie – meno, bydlisko,...
 • Určenie miesta – vedľa, za v,...
 • Určenie smeru – hore, dole, neskôr - doľava, doprava.
 • Rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať).
 • Základné farby.
 • Názvy základných geometrických tvarov pomenovať(štvorec, trojuholník, kruh)  a bez výrazných disproporcií a nerovnomerností nakresliť.
 • Nakresliť dvojdimenzionálne postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela a niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia).
 • Ako vyjadriť svoje potreby a myšlienky.
 • Skupiny slov, ktoré si treba zapamätať - dni v týždni, ročné obdobia,...
 • Mechanické ovládanie číselného radu do 10.
 • Vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p-e-s,           dom: d-o-m).
 
ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
 • Rodič alebo zákonný zástupca má právo požiadať o odklad o jeden školský rok.
 • Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.
 • Svoje rozhodnutie rodič oznámi pri zápise do školy a písomne požiada riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
 • Žiadosť môže, ale nemusí odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa, či riaditeľky materskej školy.
 • Riaditeľ školy musí vydať písomné rozhodnutie k žiadosti.
 
ODPORÚČANIA  k odkladu školskej dochádzky
 • Absolvovať vhodnú formu prípravy na prácu v základnej škole
     - prípravný ročník v MŠ
     - nultý ročník
      - iné formy prípravy do školy, napr. vedenie logopédom alebo špeciálnym pedagógom,  absolvovanie rozvíjajúceho programu pre deti s odkladom školskej dochádzky, ktorý          pripravuje  PPP.
 • V prípade rozdielnych názorov a odporúčaní žiadať o vyšetrenie školskej zrelosti v PPP, ktoré sa realizuje každoročne v priebehu mesiacov marec až máj na základe požiadavky a súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.