Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis detí do Materskej školy na šk.rok 2018/2019

Zápis detí do Materskej školy na šk.doc

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať  dňa 12.5.2018 (sobota) v čase                 od 9:00 do 14:00 hod.. V priestore kancelárie riaditeľky  rodičia obdržia žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. Tento zápis bude spojený s Dňom otvorených dverí. Rodičia a deti budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím MŠ, organizáciou, personálom atď...

   Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ alebo je k dispozícií na stiahnutie na web stránke materskej školy –www.mscary.estranky.sk.

Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.   

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 25. mája 2018.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí             na základe zápisu voľné miesta. 

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie a tento termín 12.5.2018 (sobota) zbytočne neodkladali nakoľko dieťa nemusí byť v školskom roku 2018/2019 prijaté.

Deti, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2017/2018 musia prísť opäť na zápis.

Riaditeľka MŠ

Bc. Monika Poláková